Bệnh sán dây

Bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn (Tapeworm Diseases and cysticercosis)

1. Dịch tễ học bệnh sán dây bò/ sán dây lợn và ấu trùng sán [...]